Với ứng dụng đầy đủ này, quý vị có thể dễ dàng truy cập:
 Đăng ký trước đơn giản và dễ dàng để được nhận mức lệ phí vào cửa & các đặc quyền dành cho những người đăng ký sớm
 Quản lý thư xác nhận đăng ký trước của bạn bằng cách đăng nhập vào MyCHINAPLAS
 Thông tin triển lãm
 Lời khuyên hữu dụng cho khách tham quan, ví dụ đi lại, sơ đồ mặt bằng tương tác v.v
 Chức năng "Lịch trình Của tôi" để giúp quý vị tổ chức cuộc họp trong suốt triển lãm CHINAPLAS
 Tìm kiếm nhà triển lãm theo tên, theo sản phẩm v.v
 Hoạt động ngoại tuyến được hỗ trợ
If you wish to know more about CHINAPLAS 2019, Please scan the QR code to download App from App Store / Google Play / APK file, or search "CHINAPLAS" in App Store or Google Play now !