MyCHINAPLAS - Một nền tảng toàn diện dành cho các dịch vụ trực tuyến của CHINAPLAS

Với MỘT tài khoản, bạn có thể dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ trực tuyến do CHINAPLAS cung cấp:

 • Cơ sở Dữ liệu rộng lớn về Nhà Cung ứng - Tìm kiếm các nhà cung ứng và tải xuống danh sách đã đánh dấu của bạn
 • Giới thiệu Đối tác Kinh doanh Phù hợp - Kiểm tra đơn đăng ký của bạn và kết quả đối tác phù hợp
 • Hội thảo trên web - Tham gia các hội thảo trên web do CHINAPLAS tổ chức
 • Ứng dụng CHINAPLAS - Đồng bộ hóa thông tin về các nhà cung ứng mà bạn đã lưu vào Ứng dụng
 • Hỗ trợ Đăng ký Sớm - Tiếp cận với thư xác nhận đăng ký sớm của bạn, và đăng ký Hóa đơn VAT của Trung Quốc (chỉ dành cho thanh toán bằng đồng Nhân dân Tệ)
 • "MyInvitation" Service -  Invite Your Partners to Visit CHINAPLAS Together (Click Here to Know More)

Với MỘT tài khoản, bạn có thể dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ trực tuyến do CHINAPLAS cung cấp:

 • Cơ sở Dữ liệu rộng lớn về Nhà Cung ứng - Tìm kiếm các nhà cung ứng và tải xuống danh sách đã đánh dấu của bạn
 • Giới thiệu Đối tác Kinh doanh Phù hợp - Kiểm tra đơn đăng ký của bạn và kết quả đối tác phù hợp
 • Hội thảo trên web - Tham gia các hội thảo trên web do CHINAPLAS tổ chức
 • Ứng dụng CHINAPLAS - Đồng bộ hóa thông tin về các nhà cung ứng mà bạn đã lưu vào Ứng dụng
 • Hỗ trợ Đăng ký Sớm - Tiếp cận với thư xác nhận đăng ký sớm của bạn, và đăng ký Hóa đơn VAT của Trung Quốc (chỉ dành cho thanh toán bằng đồng Nhân dân Tệ)
 • "MyInvitation" Service -  Invite Your Partners to Visit CHINAPLAS Together (Click Here to Know More)
Registered Email
Registered Mobile Number
Mobile number only, country code & area code are not required.
Password

Login via SMS is only available to Mainland Chinese visitors.


Registered Email
Registered Mobile Number
Mobile number only, country code & area code are not required.
Code
Name of Visitor
Company
Registered Email
Code
Registered Mobile Number
Mobile number only, country code & area code are not required.
Password
Your password should be 8 characters long and contain at least one English alphabet and one number.
Registered Email