•  Visitor Guide
  •  Cuốn sách nhỏ của Triển lãm
  •  Các Tờ rơi cho từng Ngành
  •  Tờ rơi cho khách tham quan

2021 Visitor Guide
Visitor Guide - All Industry
Tải xuống
Visitor Guide - Packaging Industry
Tải xuống
Visitor Guide - Automotive Industry
Tải xuống
Visitor Guide - E&E, IT & Telecommunications Industries
Tải xuống
Events & Seminars
Tải xuống